Welkom bij Proza Musica

Algemenen voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  • Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Proza Musica;
  • Dag: kalenderdag;
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2 - Identiteit

Proza Musica

Vestigings- en bezoekadres:
Mr. Dr. Schokkingstraat 71
3904 EZ VEENENDAAL

Telefoonnummer: 0318-787272 (lokaal tarief)
Faxnummer:
0848-377034
Bezoek is uitsluitend mogelijk op afspraak. 

Email: info@prozamusica.nl
Website: www.prozamusica.nl
KvK-nummer: 30221304
BTW-identificatienummer: NL076486825B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Proza Musica zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: http://www.prozamusica.nl.

3.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Proza Musica worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Proza Musica ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1 Alle aanbiedingen van Proza Musica zijn vrijblijvend en Proza Musica behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 5 - Prijzen en betalingen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten binnen Nederland en exclusief verzending naar buitenland, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Proza Musica.

5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden artikelen stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Proza Musica.

Artikel 6 - Levering

6.1 Levering door Proza Musica vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Proza Musica anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Proza Musica. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

6.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Proza Musica verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 8 - Eigendomsrechten

8.1 Proza Musica garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) eigendomsrecht van derden.

Artikel 9 - Reclames, aansprakelijkheid en herroeping

9.1 U heeft de verplichting om de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Proza Musica te melden.

9.2 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Proza Musica de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

9.3 Bij de aankoop van artikelen heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 (dertig) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door u of een vooraf door u aangewezen en aan Proza Musica bekend gemaakte vertegenwoordiger.

9.4 Tijdens deze termijn zult u zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. U zult het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het artikel met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Proza Musica retourneren, conform de door Proza Musica verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 10 - Kosten in geval van herroeping

10.1 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.

10.2 Indien u een bedrag betaald heeft, zal Proza Musica dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht

11.1 Indien u niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Proza Musica alleen worden uitgesloten indien de Proza Musica dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

11.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor artikelen:

  • die door Proza Musica tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties;

  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan u de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 12 - Bestellingen/communicatie

12.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Proza Musica, dan wel tussen Proza Musica en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Proza Musica, is Proza Musica niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Proza Musica.

Artikel 13 - Overmacht

13.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Proza Musica in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Proza Musica gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Proza Musica kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 14 - Diversen

14.1 Indien u aan Proza Musica schriftelijk opgave doet van een adres, is Proza Musica gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Proza Musica schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

14.2 Wanneer door Proza Musica gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Proza Musica deze Voorwaarden soepel toepast.

14.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Proza Musica in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Proza Musica vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

14.4 Proza Musica is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.