Welkom bij Proza Musica

THE THRONE Hans Cok

Status: Gereed Februari 2011
Artikelnummer: 20.115.001

The Throne, a symphony of worship 

PART  I  
1.   The Throne in Heaven
2. The Scroll and the Lamb
3. The Great Multitude in White Robes
 
PART II 
4. The Seventh Trumpet
5. Seven Angels with Seven Plagues
6. The Seven Bowls of God's Wrath
7. The Rider on the White Horse

The Throne was composed in 2006 by Hans Cok. It is an oratorium about the vision of the apostle John received which is found in the Bible book ‘Revelation’. John witnessed in heaven the worship of the Lamb by the saved and the angels around the throne of God.

The theme of first section is, 'The Throne of Heaven':  The Adoration of the Lamb. Through Jesus' death as a sacrifice for the sins of mankind, it is possible for God to grant forgiveness to sinful men, and He embraces them in heaven. The first musical theme (Holy, Holy!) praises God's holiness - the orchestra paints an awesome picture.

The second theme describes why God should be worshiped, for He is the Creator of all things.

This is followed by "The Scroll and the Lamb" which is a moving passage from the Bible: the despair of John.  Because there is no one who is 'able' to open the scroll, John fears that God's plan for mankind cannot go ahead. Who is worthy to open the Book? The answer: Jesus is the only One worthy and able to open the book. He is like a sacrificial lamb slaughtered in order to 'buy' sinful man back to God.

This leads into "The Great Multitude in White Robes' which describes the joint worship of the Lamb by the angels and the redeemed.

The second volume entitled "The Seventh Trumpet" opens with an orchestral introduction to the sound of trumpets, and symbolizes the coming judgments as described in Revelation 8. This is followed by "Seven Angels with Seven Plagues" and "The Seven Bowls of God's Wrath" announcement of the findings and worship from Revelation 11:17.

Was the "Lamb" in the first central part, now at The White Horse Rider on the 'dominated the' Lion of Judah "the scene, the King who comes, and the verdict of God on sinful earth. Also it is God praised and worshiped, then the work is brought to a climax and ends in the eight-part worship.

-----------------------------------------------------------

DUTCH Summary

DEEL I  
1. De troon in de hemel
2. De boekrol en het Lam
3. De grote schare in witte klederen
 
DEEL II 
4. De zevende engel met de bazuin
5. De zeven engelen met de zeven plagen
6. De zeven fiolen van Gods toorn
7. De Ruiter op het witte paard

The Throne is gecomponeerd in 2006 door Hans Cok. Het is een oratorium over het visioen van Johannes uit het Bijbelboek ‘Revelation’. Johannes is daarin de hemel getuige van de aanbidding van het Lam door de engelen en verlosten rondom de troon van God.

Het eerste deel ‘The Throne in Heaven’ heeft als thema: De aanbidding van het Lam. Door Jezus’ dood als offer voor de zonden van de mensheid is het mogelijk geworden dat God vergeving schenkt aan zondige mensen en Hij hen omarmt in de hemel. Het eerste muzikale thema (Holy, holy!) roemt Gods heiligheid - in de orkestpartij wordt een ontzagwekkend schouwspel muzikaal getoonzet. In het tweede thema wordt verklaard waarom God aanbeden moet worden: Hij is de Schepper van alle dingen.

Dan volgt in ‘The Scroll and the Lamb’ een ontroerend gedeelte uit de bijbel: de vertwijfeling van Johannes, omdat er geen ’bevoegde’ is om de boekrol te openen en daardoor het plan van God met de mensheid doorgang te laten vinden: Wie is waardig? Het antwoord daarop: Jezus is waardig om het boek te openen. Hij is als een offerlam geslacht om ons voor God te ’kopen’.

Dat leidt in ‘The Great Multitude in White Robes’ tot de gezamenlijke aanbidding van het Lam door engelen en verlosten.

Het tweede deel opent in ‘The Seventh Trumpet’ met een orkestrale inleiding die het klinken van de bazuinen en de dreiging van het oordeel uit Openbaring 8 weergeeft. Daarop volgen in ‘Seven Angels with Seven Plagues’ en ‘The Seven Bowls of God’s Wrath’ de aankondiging van het oordeel en de aanbidding uit Openbaring 11:17.

Stond het ’Lam’ in het eerste deel centraal, nu in ‘The Rider on the White Horse’ beheerst de ’Leeuw van Juda’ het toneel, de Koning die komt, en het oordeel van God over de zondige aarde. Ook hierin wordt God geprezen en aanbeden, waarna het werk tot een climax wordt gebracht en eindigt in achtstemmige aanbidding.

Vrijdag 8 april 2011 is dit werk voor de tweede keer uitgevoerd.

 Foto: Sjaak van den Heuvel

 

Editions

20.115.001 The Throne - Full score (A3)
20.115.002 The Throne - Study score

Performance material
20.115.010 The Throne - Flute 1
20.115.011 The Throne - Flute 2
20.115.012 The Throne - Oboe 1
20.115.013 The Throne - Oboe 2
20.115.014 The Throne – Clarinet 1 
20.115.015 The Throne – Clarinet 2
20.115.016 The Throne – Bassoon 1
20.115.017 The Throne – Bassoon 2
20.115.018 The Throne – Horns
20.115.020 The Throne – Trumpets
20.115.025 The Throne – Trombones
20.115.030 The Throne – Timpani
20.115.031 The Throne – Percussion 
20.115.035 The Throne - Choir
20.115.050 The Throne - Violin 1
20.115.051 The Throne - Violin 2
20.115.052 The Throne - Viola
20.115.053 The Throne - Violoncello
20.115.054 The Throne - Contra bass

Search our website for order this parts.